Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig airson sgìre Loch Abar

Pàirt-ùine – 9.5 bun-uair san t-seachdain aig £10.30 san uair thar 42 seachdain.

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01349 866749 no post-d: [email protected]

Ceann-latha Dùnaidh: Dihaoine 29 Màrt 2019

Ceann-latha Agallaimh: Diardaoin 4 Giblean 2019


English Translation:

Gaelic Parent and Toddler Development Worker required to cover Lochaber area

Part-time post – 9.5 core hours per week at £10.30 per hour over 42 weeks.

Pro-rata temporary contract – (Occasional work out-with school term time).

This post may be extended depending on future funding.

To provide support to Gaelic 0 to 3 groups in each area.

Applicants should be fluent Gaelic speakers with an awareness of child development and good interpersonal skills.

The post is home based and will involve extensive travel.

For more information and an application pack please contact:

Telephone: 01349 866749 or Email: [email protected]

Closing Date: Friday 29th March 

Interview Date: Thursday 4th April 2019

Care and Learning Alliance is an Equal Opportunities Employer

Scottish Charity No. SC009292 www.careandlearningalliance.co.uk


Download Your Application Pack here:

Job Description

Personal Specification

Equal Opportunities Form

Application Form